ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων

ShareThis
Δημοσίευση: 18-06-2021 16:14 | Προβολές: 3506
image

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 («Προκήρυξη εκλογών») του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ″Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A ́ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α ́ 90) και άλλες διατάξεις" (A' 104)» (ΦΕΚ 104/τ.Α´/30-05-2020),
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/04-08-2017) και, ειδικότερα, των άρθρων 11 και 19,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α´/03-08-2018) και, ειδικότερα, των άρθρων 10 («Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»), 11 («Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο») και 18 («Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης») παρ. 6,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 («Κοσμήτορας») του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 («Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα») του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020),
 5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020),
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4638/18-9-2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Δήμου Δημητριάδη του Αρχοντή, ως Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4629/17-9-2020 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 836/7-10-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018).
 7. Την υπ' αριθμ. πρώτ. ΣΜΟΤ/2260/31-05-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Α.Δ.Α.: 6ΔΙΚ46Ψ8ΝΨ-9ΑΞ)
 8. Το αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2504/16-06-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα προς τη Διεύθυνση Διοικητικού για την κατάρτιση και την κοινοποίηση των σχετικών εκλογικών καταλόγων.
 9. Το υπ' αριθμ. Δ.Δ1.1/2509/17-06-2021 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων,
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2278/1-06-2021 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Δήμου Δημητριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Αποφασίζει

Α. τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Αθηνά Φυτικά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
 2. Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
 3. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
 4. Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
 5. Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Αναπληρωματικά  Μέλη

 1. Ανδρέας Μνιέστρης, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
 2. Θεόδωρος Λώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
 3. Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
 4. Αγγελική Μαλακασιώτη, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
 5. Θωμάς Βαλιανάτος, Λέκτορας Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (αρ. 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017). Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής (αρ. 2 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κ.Υ.Α.).

Β. τον ορισμό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθηνάς Φυτίκα ως Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017, ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ διορισμού 1079/ 13-7-2020, τ. Γ΄).

Μεταξύ των μελών της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται ένα μέλος ως Διαχειριστής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ.  77561/Ζ1/19.6.2020 ΚΥΑ, ο οποίος καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Δήμος Δημητριάδης
Καθηγητής

 


 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα

της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

με τριετή θητεία από 1/09/2021 έως 31/08/2024

 

Σήμερα στις 18 Ιουνίου 2021, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2517/17-06-2021απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Α.Δ.Α.: Ω8ΧΧ46Ψ8ΝΨ-ΑΚΕ) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΜΟΤ/2260/31-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της ανωτέρω Σχολής του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 

Παρόντα είναι τα ακόλουθα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:

 1. Αθηνά Φυτικά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πρόεδρος.
 2. Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, τακτικό μελος.
 3. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, τακτικό μέλος.
 4. Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, τακτικό μέλος.
 5. Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, τακτικό μέλος.

 

     Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχει ορισθεί με την αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2517/17-06-2021 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αθηνά Φυτίκα ως το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 4485/2017.

     Η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2520/17-06-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.αριθμ. πρωτ. 2278/01-06-2021 αίτηση υποψηφιότητας του Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Δήμου Δημητριάδη.   

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) και, ειδικότερα, του άρθρου 11 («Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α´/02-03-2018) και του άρθρου 19 («Κοσμήτορας»), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 («Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα») του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ. Α´/12-06-2020),
 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ. Β´/22-06-2020),
 3. Την υπ' αριθμ. πρώτ. ΣΜΟΤ/2260/31-05-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024 (Α.Δ.Α.: 6ΔΙΚ46Ψ8ΝΨ-9ΑΞ),
 4. Την υπ' αριθμ. ΣΜΟΤ/2517/17-06-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών περί ορισμού της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής (Α.Δ.Α.: Ω8ΧΧ46Ψ8ΝΨ-ΑΚΕ),
 5. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Κοσμήτορα της ως άνω Σχολής εξέπνευσε στις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
 6. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθηκε εμπρόθεσμα η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Δήμου Δημητριάδη, καθώς επίσης και ότι δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας του ανωτέρω υποψηφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Ομόφωνα αποφασίζει

Την ανακήρυξη με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους:

 • του Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κ. Δήμου Δημητριάδη

ως υποψήφιου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου για την εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία και, σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα (παρ. 2 Άρθρο 96 Ν. 4692/2020).

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος                                                               
Αθηνά Φυτίκα   

 

Τα μέλη     
Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής             
Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος  Καθηγητής

                                                                                                                                                                                       


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 23-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας