ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ShareThis
Δημοσίευση: 02-09-2020 12:21 | Προβολές: 2656
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020« Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 111, τ. Α΄).
 2. Του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018) ‘’ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις ‘’ .
 3. Την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., (ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β΄) ».
 4. Την υπ αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4238/31-08-2020 παραίτηση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.
 5. Την αριθ. 108151/Ζ1 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 677/28-08-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέα Φλώρου, ως  Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024,

 

 1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία έως την 31η-08-2021.
 2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
 3. Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
 4. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 από 10:00 έως 13:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
 5. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 από 10:00 έως 13:00 ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
 6. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, όπως σήμερα ισχύει, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14.00.

                                          

Ο Πρύτανης  του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ»
Δημοσίευση: 14-07-2020 12:07 | Προβολές: 771
Συνημμένα αρχεία
    Προκήρυξη
Mέγεθος: 546.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Προκήρυξη με ΑΔΑ
Mέγεθος: 606.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας