ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en
Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκδοση του συγκεκριμένου οδηγού αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει μια σειρά από διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πτυχιακή εργασία προς διευκόλυνση τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων.

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η πτυχιακή εργασία θεσμοθετείται από τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/Άρθρο 17 ενώ καταλαμβάνει 20 διδακτικές μονάδες στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών και για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (ήτοι 26 μαθήματα του προγράμματος σπουδών 2008-2009, και 24 μαθήματα του προγράμματος σπουδών 2003-2004).

Β. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Βάσει του Κανονισμού Σπουδών, πτυχιακή εργασία έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες. Πέραν αυτού, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μέλος Ε.Π. ή Επιστημονικός Συνεργάτης που να μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένα προτεινόμενα θέματα, δύνανται και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες (διευκρίνιση Φ7/97/22-1-2009 της Διοικούσας Επιτροπής). Βάσει του Κανονισμού Σπουδών, τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π δύνανται να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες σε συνεργασία με ένα μέλος Ε.Π., Επιστημονικό ή Εργαστηριακό Συνεργάτη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι πτυχιακές εργασίες διενεργούνται όλο το ακαδημαϊκό έτος εκτός των εξεταστικών περιόδων. Οι διδάσκοντες οι οποίοι δικαιούνται και ενδιαφέρονται να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες προτείνουν στον Προϊστάμενο του Τμήματος μια λίστα θεμάτων. Για κάθε προτεινόμενη πτυχιακή πρέπει να προδιαγράφονται - κατά το δυνατόν και επιθυμητόν - το θέμα, η μεθοδολογία, ενδεικτική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι απαιτήσεις από πλευράς φοιτητή και τυχόν ειδικές προϋποθέσεις (πχ εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ). Η πρόταση του διδάσκοντα θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που βρίσκεται στο Παράρτημα του οδηγού αυτού. Μετά από τυπικό έλεγχο, η εγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ανακοινώσιμο και αναθέσιμο θέμα πτυχιακής εργασίας. Ακολουθούν οι επαφές μεταξύ ενδιαφερομένων φοιτητών και διδασκόντων, και η έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιείται με την κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (δείτε Παράρτημα του παρόντος οδηγού). Κατόπιν, δημιουργείται και ενημερώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος λίστα ενεργών πτυχιακών εργασιών. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, οφείλεται να τηρείται το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (δείτε Παράρτημα). Το κύριο βάρος του επιβλέποντα εστιάζεται στην ερευνητική μεθοδολογία και όλη επίβλεψη της πορείας της εργασίας.

Διευκρινήσεις

1. Σε περίπτωση που το θέμα της εργασίας προέρχεται από πρωτοβουλία φοιτητή, θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί Πρόταση Θέματος και να ακολουθηθεί η ίδια τυπική διαδικασία.

2. Σε περίπτωση ομαδικών εργασιών, είναι επιθυμητό να ορίζεται εξ’αρχής από τον επιβλέποντα η κατανομή της εργασίας στα μέλη της ομάδας και η κατανομή αυτή να περιλαμβάνεται στην Πρόταση Θέματος.

3. Αντίστοιχα, είναι δυνατή η ανάληψη θέματος προς επίβλεψη από πέραν του ενός διδάσκοντες του ιδίου τμήματος, όπως επίσης και η συνεργασία με διδάσκοντες εκτός του τμήματος και εκτός του ιδρύματος, τηρουμένων των σχετικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Δ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται από τους σπουδαστές πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο τις κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο τμήμα.

Η πτυχιακή εργασία οφείλει να βασίζεται σε δεδομένα που θα αποκτώνται με την προσωπική ερευνητική εργασία των σπουδαστών πάνω σε θέματα που θα αποσκοπούν να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα της Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Προκειμένου να δίδονται ανάλογα θέματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή των ερευνητικών διαδικασιών και να εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν την έρευνα.

Πτυχιακή εργασία που θα αποτελείται μόνο από περιγραφικό μέρος, όταν όλες οι

πληροφορίες προέρχονται από συγκέντρωση στοιχείων της ελληνικής και ξενόγλωσσης

βιβλιογραφίας, οφείλει να δίδεται κατ’εξαίρεση και μόνο για το όσο το δυνατόν πρωτότυπα θέματα.

Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθιερώνεται ένας ενιαίος τρόπος σύνταξης και εμφάνισης των πτυχιακών εργασιών ανεξάρτητα από τον τύπο στον οποίο ανήκουν (πειραματικό, μικτό, κλπ) με σκοπό την όσο το δυνατό ομοιόμορφη παρουσίαση των εργασιών.

1. Γενικές οδηγίες

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι σε έκταση από 50 έως 100 δακτυλογραφημένες σελίδες εξαιρουμένων των πινάκων, διαγραμμάτων, βιβλιογραφίας και παραρτημάτων. Η πτυχιακή πρέπει να είναι γραμμένη σε υπολογιστή, θα χρησιμοποιούνται και οι δύο πλευρές της σελίδας και θα είναι γραμμένη με διάστημα ενάμιση (1,5 linespacing). Όλη η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη έιτε με την γραμματοσειρά Times μεγέθους 12, είτε με την γραμματοσειρά ARIAL, μεγέθους 10. Το κείμενο σε όλες τις σελίδες πρέπει να έχει ένα περιθώριο 3 εκ. από αριστερά και 3 εκ. από τις υπόλοιπες πλευρές (πάνω-κάτω-δεξιά). Οι σελίδες μετά τα περιεχόμενα θα είναι αριθμημένες και οι αριθμοί θα τοποθετούνται στα δεξιά και κάτω της σελίδας. Η σελίδα του τίτλου και η λευκή δεν θα αριθμούνται. Οι διαστάσεις των σελίδων θα είναι του τύπου Α4 (φωτοτυπίας) και τα εξώφυλλα θα είναι με χαρτόνι των ιδίων διαστάσεων (Α4).

Η εργασία θα παραδίδεται σε τέσσερα ανάτυπα. Όλα τα ανάτυπα θα είναι δεμένα είτε με θερμοκόλληση είτε με σπιράλ πάχους ανάλογου με τον αριθμό των σελίδων. Το χρώμα του εξωφύλλου θα είναι της επιλογής του σπουδαστή και αν το επιθυμεί μπορεί να το διακοσμήσει με ένα απλό σκίτσο ή καλαίσθητο διάγραμμα που δεν θα εμποδίζει την ανάγνωση των άλλων στοιχείων που θα πρέπει να αναγράφονται. Το εξώφυλλο θα καλύπτεται από διαφανές πλαστικό κάλυμμα και από τις δύο πλευρές (εμπρός και πίσω).

2. Εξώφυλλο – Αρχικές σελίδες

Το εξώφυλλο θα ακολουθεί την μορφή του υποδείγματος που βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος οδηγού. Στην κορυφή θα αναγράφονται τα στοιχεία του Ιδρύματος. Θα ακολουθεί ο πλήρης τίτλος της εργασίας γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και πιθανώς μία αντιπροσωπευτική εικόνα της εργασίας. Ο τίτλος να είναι όσο το δυνατόν περιεκτικός και να αποδίδει πλήρως το αντικείμενο της εργασίας. Θα ακολουθεί το όνομα του σπουδαστή/ σπουδάστριας, και το έτος εκπόνησης της εργασίας.

Η δεύτερη σελίδα θα ακολουθεί την μορφή του υποδείγματος στο Παράρτημα. Στη σελίδα αυτή θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή/ σπουδάστριας. Στο κάτω μέρος θα αναγράφεται το όνομα του επιβλέποντα Καθηγητή.

Στην τρίτη σελίδα υπάρχει η περίληψη και μια σειρά από λέξεις-κλειδιά.

Στην τέταρτη σελίδα, στο πάνω μέρος θα γράφονται όλα τα στοιχεία που περιέχει το εξώφυλλο (πλην της εικόνας) στα Αγγλικά, ενώ στο κάτω μέρος η περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά (υπό τον τίτλο «Αbstract») και αντίστοιχα η λίστα με τις λέξεις-κλειδιά στα Αγγλικά (υπό τον τίτλο «Keywords”). Υπόδειγμα της σελίδας αυτής βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος οδηγού.

Στην πέμπτη σελίδα θα αναγράφονται προαιρετικά τυχόν αφιερώσεις ή ευχαριστίες (πολύ σύντομα).

Στην έκτη σελίδα θα αναφέρονται τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, τα οποία θα αναγράφονται με την κανονική σειρά όπως αυτά εμφανίζονται στην εργασία με την σωστή αρίθμηση των σελίδων και με πλήρη αντιστοιχία των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων, παραρτημάτων, κλπ.

Σε περίπτωση που κάποια εργασία περιέχει πληθώρα οπτικού υλικού, π.χ. πινάκων, εικόνων κλπ τότε καλό θα ήταν να υπάρχουν σε αυτό το σημείο της πτυχιακής και περιεχόμενα πινάκων, εικόνων, ηλεκτρονικού υλικού ή ό,τι άλλο.

3. Διάρθρωση κεφαλαίων

Μετά τη σελίδα(ες) των Περιεχομένων γράφεται η ΕΙΣΑΓΩΓΗ που αποτελεί το Κεφάλαιο 1. Στην Εισαγωγή θα δίδονται με συντομία αποκλειστικά οι παρακάτω Πληροφορίες: xώρος, χρόνος, διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακή εργασίας, σκοπός της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων και γενικά θα περιγράφεται το πρόβλημα που αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ενδιάμεσα κεφάλαια, τα οποία αποτελούν το κυρίως κείμενο της πτυχιακής.

Μετά την Εισαγωγή ακολουθεί συνήθως η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αποτελεί το Κεφάλαιο 2. Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρονται αρχικά οι γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας και περιγράφεται η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα άλλων ερευνητών ή επιστημόνων, σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας. Ουσιαστικά θα αποτελείται από Ιστορική ανασκόπηση, εξέλιξη, παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, κλπ.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα κεφάλαια. Η σειρά που θα ακολουθείται θα είναι ανάλογη με τον τύπο της εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Κεφάλαιο 3

Εκπόνηση-εφαρμογή-υλοποίηση

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση των δεδομένων

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα

Κεφάλαιο 6

Συζήτηση και συμπεράσματα

4. Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών

Όλες οι βιβλιογραφικές πηγές πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος της πτυχιακής και σε αυτήν θα αναγράφονται όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών κατά την σύνταξη της μελέτης (βιβλία, περιοδικά, άρθρα εφημερίδων, προσωπικές επαφές, ηλεκτρονικές πηγές κλπ) με αλφαβητική σειρά ή με αριθμητική σειρά. Αρίθμηση των βιβλιογραφικών πηγών θα υπάρχει εφόσον χρησιμοποιηθούν αριθμοί στις παραπομπές μέσα στο κείμενο. Η βιβλιογραφία με αυτόν τον τρόπο τοποθετείται με τη σειρά αναφοράς της στο κείμενο. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο θα δίνονται με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία ή με αριθμό π.χ. 

«... όπως έχει αναφερθεί (Παπαδόπουλος 1988)» ή «...ο Παπαδόπουλος (1988) αναφέρει...»

Σε περίπτωση δύο συγγραφέων δίνονται τα ονόματα και των δύο π.χ. «Παπαδόπουλος και Ιωάννου 1960, Jones και Smith 1961)». Σε περίπτωση περισσοτέρων από δύο συγγραφέων δίνεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από "κ.ά.".

π.χ. «(Ιωάννου κ.ά. 1990)» ή «οι Ιωάννου κ.ά. (1990)» αναφέρουν ή σε ξενόγλωσσες αναφορές χρησιμοποιείται η συντόμευση με πλάγια γραφή et al : π.χ. Jones et al, 1961

Περισσότερες από μία βιβλιογραφικές αναφορές στο ίδιο σημείο του κειμένου δίνονται με χρονολογική σειρά. π.χ. «(Παπαδόπουλος 1971, Αλεξάνδρου κ.ά. 1978, Steer και Thomson 1980. Tarr κ.ά. 1989)».

Περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ίδιου έτους ενός συγγραφέα δίνονται ως εξής: «Δημητριάδης 1977 α», «Δημητριάδης 1977β» κλπ.

Όταν χρησιμοποιηθεί αρίθμηση στην βιβλιογραφική αναφορά η βιβλιογραφία πρέπει να είναι αριθμημένη και θα έχει αναφορά με 1,3,5 ή με 1-4 μέσα στο κείμενο.

π.χ. «…όπως έχει δημοσιευτεί (1,5,8) η αύξηση του λόγου συμπίεσης …»

Οι αναφορές σε πληροφοριακές πηγές που παίρνουμε από το Διαδίκτυο γίνονται παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (συγγραφέας, ημερομηνία, τίτλος κτλ). Αναφέρετε το URL και την ημερομηνία πρόσβασης της συγκεκριμένης σελίδας. Για τις αναφορές εντός του κειμένου χρησιμοποιήστε το όνομα του συγγραφέα (ή τον τίτλο, τον οργανισμό κτλ), αλλά όχι το URL.

Η αναφορά σε άρθρο (και όχι μόνο) όταν δεν υπάρχει συγγραφέας όπως λεξικά και κυβερνητικές δημοσιεύσεις, οργανώνονται αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου ή της σειράς ή ακόμη και με βάση ένα συλλογικό όργανο στο ρόλο του συγγραφέα.

Παραδείγματα αναφοράς Βιβλιογραφίας

Για κάθε Βιβλιογραφική αναφορά γράφονται κατά σειρά:

όνομα (-τα) συγγραφέα (-ων) , χρονολογία δημοσίευσης, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού (χωρίς συντμήσεις) με πλάγια στοιχεία, τόμος, πρώτη και τελευταία σελίδα της εργασίας

Μη δημοσιευμένες εργασίες καταχωρούνται στη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ μόνο εφόσον έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση από κάποιο περιοδικό, ως εξής: Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος (υπό δημοσίευση) ή Audio Electronics (υπό δημοσίευση).

Από βιβλίο:

Θεοφιλίδης, Α. Χ. (2005). Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα

Moylan W. and Metcalf H. (2007). The Art of Recording, 4thEdition, McGraw Hill, New York.

BARTIK, Μ. and PISKAC, Α., 1981. Introduction to Room Acoustics, 7. EIsevier, Amsterdam, 346 ρ.

Βιβλία που αποτελούνται από εργασίες πολλών συγγραφέων

GREEN, Α.Η., 1996. The Science of Sound, pp 235-261.

Corley, R.H.V., Hardon, I.J. and Wood, B.J. (Editors), Oil Palm Research. Developments in

Sound Engineering, 1. EIsevier, Amsterdam.

Από περιοδικό:

McCarty, P. L., (1984). Guide to Individual Electronic Music. Part 1: Setting up a Home Studio, Computer Music 95 (9): 107- 112.

Από πτυχιακή εργασία:

Παπαδάκης, Ι. (1990). Ανάλυση ροής τηλεοπτικού σήματος: PatraTV. Πτυχιακή εργασία, ΣTΕΦ, ΤΕΙ Αθήνας (αρ. πρωτ. 000).

Από άρθρο εφημερίδας:

Νιάρχος Ν. (2007): Η εξελίξεις στην Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση. Το ΒΗΜΑ της Κυριακής. 6 Ιανουαρίου 2007. σελ 7.

Από πρακτικά συνεδρίων:

McInerney, M.J., Bryant, M.P. and Stafford, D.A. (1980). Podcasting Markets Analysis. Στο Music Management , eds. D.A. Stafford, B.I. Wheatley και D.E. Hughes, Economic Science Publishers, London, 91-98.

Από άρθρο (και όχι μόνο) όταν δεν υπάρχει συγγραφέας:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 892 – 11 Ιουλίου 2003 : «Διαχείριση Κονδυλίων Γ’ ΚΠΣ», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 2000. (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001).

Όταν στη Βιβλιογραφία παρατίθεται μετάφραση εργασίας από γλώσσα με μη λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. Ρωσική) δίνεται εντός παρενθέσεως η γλώσσα στην οποία δημοσιεύθηκε η εργασία π.χ. (in Russian).

Από ηλεκτρονικές πηγές:

Οι πληροφορίες από ηλεκτρονικές πηγές πρέπει να αξιολογούνται. Η στίξη και η παρουσίαση των "ηλεκτρονικών διευθύνσεων" των πηγών του Διαδικτύου πρέπει να εμφανίζεται ακριβώς όπως και στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Παραδείγματα βιβλιογραφικής παρουσίασης διαφόρων ηλεκτρονικών μορφών δίνονται κατωτέρω:

Web Sites:

NAACP (1998, Δεκ. 10). NAACP image awards: 30 years of celebrating & 90 years of courage [Online]. Διαθέσιμο: http://www.naacp.org/image_awards/ [1999, Ιαν. 5].

Αποτελέσματα ή πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιευθεί μπορούν να αναφέρονται μόνο στο κείμενο με τις ενδείξεις "αδημοσίευτα στοιχεία" ή "προσωπική επικοινωνία", π.χ. (M.C. Robb, αδημοσίευτα στοιχεία), (I.Γ. Δημητρίου. προσωπική επικοινωνία).

5. Γενικοί Κανόνες - Πίνακες - Διαγράμματα.

Κάθε εργασία πρέπει να γράφεται σε γλώσσα απλή, με καθαρότητα στην έκφραση και σαφήνεια. Επαναλήψεις και άσχετα με την εργασία θέματα δεν πρέπει να αναφέρονται καθόλου.

Συντομογραφίες (ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ, ΧΥΤΑ, κ.λπ) θα πρέπει να επεξηγούνται στο σημείο του κειμένου όπου εμφανίζονται για πρώτη φορά:

Παράδειγμα : ….Στις δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ) περιλαμβάνονται…..

Κάθε επόμενη χρήση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο την συντομογραφία :

Παράδειγμα : …….. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΔΕΥΑΠ…………….

Φωτογραφίες, διαγράμματα, σχήματα, εικόνες πρέπει να έχουν τον τίτλο : «Σχήμα …» και αρίθμηση ανά κεφάλαιο (παράδειγμα : Σχήμα 3.1) στο κάτω μέρος του συνοδευόμενο από πλήρη τίτλο και παραπομπή εφόσον προέρχεται από βιβλιογραφική πηγή.

Παράδειγμα : Σχήμα 4.1: Βασική ανάπτυξη κυματομορφής

Παράδειγμα : Σχήμα 3: Απόκριση συχνότητας μικροφώνου κατά την τοποθέτηση με γωνία 45° κεφάλαιο (παράδειγμα : Πίνακας 3.1) στο πάνω μέρος του συνοδευόμενο από πλήρη τίτλο του Πίνακα.

Παράδειγμα : Πίνακας 3.1: Ισοστάθμιση της ακουστικής κιθάρας

Η πρώτη αναφορά μέσα στο κείμενο σε ένα σχήμα ή Πίνακα, υπογραμμίζεται, ώστε να είναι ευδιάκριτο για κάθε σχήμα που βρίσκεται η περιγραφή του στο κείμενο. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται ένα σχήμα να προηγείται της περιγραφής του, όπως επίσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, περιγραφή και σχήμα να είναι στην ίδια σελίδα, ώστε ο αναγνώστης να μην γυρνά σελίδες για να διαβάζει την περιγραφή και να βλέπει το σχήμα. Στις περιπτώσεις χρήσης πινάκων ή σχημάτων από βιβλιογραφικές πηγές μετά τον τίτλο τους θα υπάρχει απαραίτητα η παραπομπή με χρήση αριθμών ή ονομάτων στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Παράδειγμα : Πίνακας 1. Εισροές – Εκροές κλάδου τηλεπικοινωνιών. (Αντωνιάδης, 2000)

6. Παραρτήματα.

Τα πειραματικά δεδομένα θα καταχωρούνται προαιρετικά σε παράρτημα ή παραρτήματα, που θα υπάρχουν στο τέλος της εργασίας (μετά τη βιβλιογραφία) και θα περιλαμβάνουν τους αρχικούς αριθμούς μετρήσεων (προκειμένου να μπορεί να γίνει έλεγχος) ή άλλα στοιχεία όπως επεξηγήσεις τύπων που δεν θεωρείται σκόπιμο να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο της πτυχιακής. Το Παράρτημα θα μπορεί ανάλογα το μέγεθός του να είναι ξεχωριστό τεύχος.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η διάρκεια της πτυχιακής είναι έξι ημερολογιακοί μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης στον χρόνο αυτό, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα των ενδιαφερόμενων στον Προϊστάμενο του Τμήματος, δύναται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να λάβει και μία δεύτερη παράταση. Σε περίπτωση που και σε αυτό το διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής υποχρεούται να ξεκινήσει νέα πτυχιακή εργασία.

Πτυχιακές εργασίες υποβάλλονται προς εξέταση όλο το ακαδημαϊκό έτος εκτός των εξεταστικών περιόδων.

Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της επιτροπής και ένα για τη Βιβλιοθήκη του τμήματος. Επίσης, κάθε σπουδαστής οφείλει να παραδώσει στην Γραμματεία του Τμήματος (με τελικό προορισμό την Βιβλιοθήκη) δύο (2) αντίγραφα της πτυχιακής σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο) – το ένα για ενημέρωση της λεγόμενης «γκρίζας» βιβλιογραφίας του Ιδρύματος και το άλλο για διευκόλυνση του δανεισμού. Με την υποβολή των παραδοτέων, ενεργοποιείται η διαδικασία εξέτασης της εργασίας.

Ζ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζει επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη, τον επιβλέποντα και άλλους δύο εκπαιδευτικούς με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα της πτυχιακής εργασίας. Ο ορισμός της επιτροπής γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης (επιθυμητό διάστημα: 3 εβδομάδες) και ταυτόχρονα με την υποβολή στην Γραμματεία του Τμήματος των παραδοτέων της πτυχιακής. Με την μέριμνα της Γραμματείας, ορίζονται επιτροπές, ενημερώνονται τα μέλη των επιτροπών αυτών, λαμβάνουν τα αντίτυπα των εργασιών και δρομολογούνται οι παρουσιάσεις.

Η. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών γίνεται ενώπιον της επιτροπής και αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία με την συμμετοχή σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Είναι επιθυμητή η ομαδοποίηση των παρουσιάσεων σε μια σειρά προγραμματισμένων συνεδριών σε καθορισμένες και δημοσιοποιημένες ημερομηνίες ώστε να αναδεικνύεται υψηλότερος βαθμός οργάνωσης και ισχυρότερη προβολή. Η εξέταση του σπουδαστή από την επιτροπή περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής με την χρησιμοποίηση εποπτικού υλικού (διαφάνειες, slides, κ.α.) και δεν αναμένεται να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 20 λεπτά. Στην συνέχεια ακολουθεί περίοδος ερωτήσεων από τα μέλη της επιτροπής που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, μπορούν οι λοιποί παρευρισκόμενοι να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις.

Η αξιολόγηση αποτελείται από συνολική εκτίμηση των παρακάτω :

• τρόπος γραφής, περιεχόμενο, συνολική εμφάνιση

• προφορική παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής (σαφήνεια, πληρότητα και

ευχέρεια παρουσίασης)

• απαντήσεις που δίδει ο σπουδαστής στις ερωτήσεις που αφορούν το αντικείμενο της

πτυχιακής

• απαντήσεις σε τυχόν γενικές ερωτήσεις

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1-10. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί την

πτυχιακή και ο μέσος όρος των τριών βαθμών που δίδουν τα μέλη της επιτροπής αποτελεί τον τελικό βαθμό της πτυχιακής εργασίας (κάθε βαθμός θα πρέπει να είναι ≥ 5,0, ειδάλλως δεν θα έπρεπε να έχει η εργασία υποβληθεί ή έστω εγκριθεί προς εξέταση). Στην περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης. Το τριμελές της επιτροπής προϋποθέτει ότι τυχόν συνεργαζόμενα μέλη αντιπροσωπεύονται από τον (κύριο) εποπτεύοντα. Στις ομαδικές εργασίες, κατατίθεται κοινή βαθμολογία για όλα τα μέλη της ομάδας, δηλαδή στην ουσία βαθμολογείται η εργασία συνολικά και όχι κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Ενημέρωση: 20-12-2022
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 23-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας