ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en
Κανονισμός Erasmus+
    Κανονισμός Erasmus+
Mέγεθος: 79.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Με απόφαση της Ιδρυματικής Επιτροπής Erasmus, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φοιτητές για συμμετοχή στην κλασσική κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση era-places (erasmus). Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η κατάταξη των υποψηφίων για κινητικότητα φοιτητών πραγματοποιείται με ευθύνη των οικείων Συνελεύσεων των ακαδημαϊκών Τμημάτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τα ακόλουθα:

A. Κανονισμός για τις προϋποθέσεις , τα κριτήρια επιλογής και την αναγνώριση μετακινούμενων φοιτητών/τριών του Τμήματος Εθνομουσικολογίας για σπουδές στο εξωτερικό (στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +) .

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων προπτυχιακών φοιτητών/-τριών για σπουδές, στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus+ :

Προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες:

1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/-ες στο ΤΜΕΘ.
2. Έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών και έχουν περάσει το 100% των
μαθημάτων των δύο πρώτων ετών.
3. Είναι αποδεδειγμένοι γνώστες της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που απαιτεί ο φορέας Υποδοχής.
4. Έχουν καταθέσει τη γραπτή συναίνεση του ειδικού καθηγητή του ΤΜΕΘ, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα του υποψήφιου προς μετακίνηση να αντεπεξέλθει επιτυχώς στα ειδικά (καλλιτεχνικά ή/και επιστημονικά) αντικείμενα του φορέα υποδοχής.

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων προπτυχιακών φοιτητών/-τριών:

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό των θέσεων, κριτήρια επιλογής είναι:
- Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αιτούντων.
- Οι επιδόσεις των αιτούντων στα ειδικά μαθήματα που αφορούν την κατεύθυνσή τους.
- Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
- Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της προαπαιτούμενης.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Για την αναγνώριση των μαθημάτων, όπως και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS, όπως έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

B. Κανονισμός για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και την αναγνώριση μετακινούμενων φοιτητών/τριών του Τμήματος Εθνομουσικολογίας για πρακτική άσκηση era - places ( erasmus ) .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και
  • Υποψήφιοι διδάκτορες, που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  • Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η επιλογή των αιτήσεών τους καθώς και η υπογραφή της «Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να γίνει στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

Προϋποθέσεις:

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες:
1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/-ες στο ΤΜΕΘ.
2. Έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών και έχουν περάσει το 100% των
μαθημάτων των δύο πρώτων ετών.
3. Είναι αποδεδειγμένοι γνώστες της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που απαιτεί ο φορέας Υποδοχής.
4. Έχουν καταθέσει τη γραπτή συναίνεση του ειδικού καθηγητή του ΤΜΕΘ, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα του υποψήφιου προς μετακίνηση να αντεπεξέλθει επιτυχώς στα ειδικά (καλλιτεχνικά ή/και επιστημονικά) αντικείμενα του φορέα υποδοχής.

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων προπτυχιακών φοιτητών/-τριών:

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό των θέσεων, κριτήρια επιλογής είναι:
- Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αιτούντων.
- Οι επιδόσεις των αιτούντων στα ειδικά μαθήματα που αφορούν την κατεύθυνσή τους.
- Το επίπεδο γλωσσομάθειας.
- Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της προαπαιτούμενης.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΕΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής, πέραν των όσων αναφέρονται στην προκήρυξη, έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες:

  • Έχουν ολοκληρώσει το 2ο εξάμηνο σπουδών,
  • Έχουν επιτυχώς εξεταστεί στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου.

Κριτήρια επιλογής
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό των θέσεων, κριτήρια επιλογής είναι:

  • ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αιτούντων,
  • το επίπεδο γλωσσομάθειας,
  • η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της προαπαιτούμενης
  • επιστημονικές δημοσιεύσεις

Για τους υποψήφιους διδάκτορες, πέραν των όσων αναφέρονται στην προκήρυξη, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις εκθέσεις προόδου, το επίπεδο γλωσσομάθειας, τη γνώση άλλων ξένων γλωσσών ενώ συνεκτιμώνται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται πάντοτε οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η χρονική περίοδος της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες πιστώνονται 5 (πέντε) μονάδες ECTS.
2. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες :

Α. Εάν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση, ισχύει ο υπάρχων κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Πρακτικής άσκησης του ΤΜΕΘ.
Β. Εάν είναι εθελοντική (πέραν των δύο υποχρεωτικών κύκλων), αναγράφεται η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα διπλώματος.

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS, όπως έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 25-07-2019
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας