ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση Μέσω ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το Eαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022 (2ος Κύκλος)

ShareThis
Δημοσίευση: 24-05-2022 11:08 | Προβολές: 2476
Έναρξη: 24-05-2022 |Λήξη: 31-05-2022
[Έληξε]

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Τεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων, Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Εθνομουσικολογίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια 6μηνης ΠΑ από 01/07/2022 έως 31/12/2022. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρακτική Άσκηση μπορούν να κάνουν φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων και χρωστούν μέχρι 1 μάθημα ειδικότητας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων ασκούμενων είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και είναι τα ακόλουθα:
1. Εξάμηνο Σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 30%).
2. Μέσος Όρος Μαθημάτων Ειδικότητας (συντελεστής βαρύτητας 10%).
3. Είδος Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (συντελεστής βαρύτητας 60%)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα κάτωθι κριτήρια:
1. Θα προηγηθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με μεγαλύτερο Μέσο Όρο στα Μαθήματα Ειδικότητας.
2. Θα προηγηθεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που δεν χρωστάει κανένα Μάθημα Ειδικότητας.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η μηνιαία πληρωμή του ασκούμενου ξεκινάει δύο μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια. Η αμοιβή των φοιτητών/τριών συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης (έναντι ατυχήματος) ανέρχεται στα 280,00 €/μήνα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής που τυχόν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία καλύπτεται από το Φορέα Υλοποίησης της Π.Α. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν μπορεί να απουσιάσει, παρά μόνο δικαιολογημένα και για σοβαρούς λόγους, συνολικά πέντε (5) μέρες. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
● Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων: Έντεκα (11).
● Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας: Επτά (07).
● Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Είκοσι οκτώ (28).
● Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης: Τριάντα τρεις (33).
● Τμήμα Περιβάλλοντος: Σαράντα επτά (47).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορέα (εκτός του Ιδρύματος) υπό την καθοδήγηση στελέχους του φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη του επόπτη Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΠΑ δύναται να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια δεν δύναται να πραγματοποιήσει την ΠΑ σε συγγενικό πρόσωπο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματός του, από 23 Μαΐου 2022 μέχρι 31 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, τα ακόλουθα εις διπλούν και με πρωτότυπες υπογραφές:
1. Αίτηση (έντυπο Ε01)
2. Βεβαίωση Αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής πλήρως συμπληρωμένη (έντυπο Ε03)
3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απογραφής ΕΦΚΑ:
● Οδηγίες για έκδοση της βεβαίωσης: http://praktikiteiion.ionio.gr/φοιτητές/βεβαίωση-απογραφής-εφκα/
● Θα πρέπει να αφορά τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και όχι τους γονείς του.
5. Φωτοτυπία πρώτων σελίδων Βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να διακρίνονται ευκρινώς το IBAN και ο δικαιούχος (σε περίπτωση που είστε συνδικαιούχος θα πρέπει να είστε πρώτος δικαιούχος)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν και σκαναρισμένα στο email internshippstei@ionio.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν, με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου (Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) στο τηλέφωνο: 6973895940 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-13:30), στο email: internshippstei@ionio.gr, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://praktikiteiion.ionio.gr και με τη Γραμματεία του Τμήματός τους.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας