ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 31-05-2021 13:23 | Προβολές: 3086
Σημαντική Ημερομηνία: 14-06-2021
[Έληξε]
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 («Προκήρυξη εκλογών») του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ″Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A ́ 84)″ και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ″Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα″ (Α ́ 90) και άλλες διατάξεις (A' 104)″» (ΦΕΚ 104/τ.Α´/30-05-2020).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/τ.Α´/03-08-2018) και, ειδικότερα, των άρθρων 10 («Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»), 11 («Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο») και 18 («Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης») παρ. 6.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) και, ειδικότερα, του άρθρου 11 («Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α´/02-03-2018) και του άρθρου 19 («Κοσμήτορας»), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 («Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα») του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (ΦΕΚ 119/τ.Α´/28-05-2013).
 5. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020).
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4638/18-9-2020 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Δήμου Δημητριάδη του Αρχοντή, ως Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4629/17-9-2020 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με λήξη θητείας την 31η Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ 836/7-10-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018).
 7. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Κοσμήτορα λήγει στις 31/08/2021.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/τ.Α´/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/τ.Α ́/21-11-2013), τον Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ.Α ́/31-10-2014), το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α ́/23-03-2015) και τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184/τ.Α´/23-09-2020):

 

 1. Προκηρύσσει εκλογές, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024.
 2. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
 3. Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής, πλήρους απασχόλησης, της οικείας Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 
 4. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από 10:00 έως 13:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
 5. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 από 10:00 έως 13:00, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.
 6. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, όπως σήμερα ισχύουν, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ώρα 14:00.

 

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δήμος Δημητριάδης
Καθηγητής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Project Manager for European co-funded projects (full time)-HELMEPA
Δημοσίευση: 28-06-2023 16:46 | Προβολές: 1234

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας