ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 01-10-2020 14:58 | Προβολές: 1990

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4009/2011 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει έως σήμερα, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχου διδακτορικού διπλώματος είτε υποψηφίου διδάκτορος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί  πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021.

 

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» για το ακαδ. έτος 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψιν α) τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου που υπηρετούσαν ως Καθηγητές στο πρώην Τμήμα Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων β) τις προβλέψεις του Ν.4559/2018 γ) το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», προτείνεται η προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

 

«Ηλεκτροακουστική και Ακουστική Χώρων με τη χρήση Η/Υ» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου  θεραπεύονται θεωρητικά και πρακτικά  ζητήματα που αφορούν στην μελέτη του διεπιστημονικού τεχνολογικού κλάδου της ακουστικής και της ηλεκτρονικής, στην έρευνα των ιδιοτήτων των δομικών υλικών και στην εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού Η/Υ για την ακουστική σχεδίαση χώρων.

Ο χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου απαιτεί έναν υπότροφο που θα χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα χρήσης Η/Υ. Ειδικότερα, η μακρόχρονη εμπειρία στην χρήση του Η/Υ αλλά και η διδακτική προϋπηρεσία αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

 

Προσόντα: Για την θεραπεία των θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών AEI ή ΤΕΙ. Λόγω του ρόλου που κατέχει το αντικείμενο σε σχέση με τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών δεν είναι απαραίτητη η κατοχή  ανάλογου μεταπτυχιακού  ή  διδακτορικού  διπλώματος.  Σημαντικό προσόν θα θεωρηθεί η διδακτική εμπειρία του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι η  ανωτέρω θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου είναι πλήρους απασχόλησης (16 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα και 24 ώρες λοιπό ερευνητικό έργο). Η προκήρυξή της απαιτεί την διάθεση μίας (1) πίστωσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα.

 

To αντικείμενο απασχόλησης του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου που θα επιλεγεί (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» και τις εν γένει ανάγκες του.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) , εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την Παρασκευή 09/10/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Παν/μίου – (κ. Μαρία Μαυρωνά, Ιωάννου Θετόκη 72, 49132, Κέρκυρα  - τηλ. 26610-87418 & φαξ: 26610-87433).

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

 

  1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. 2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών
  3. Αντίγραφα των όποιων τίτλων σπουδών τους. Εάν αυτοί έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).
  5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

 

      Όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες να πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254).

 

Επίσης, για όποιον επιλεγεί, και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

β)  Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

γ)  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

 

 Όποιος επιλεγεί και είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα σχετική άδεια από την υπηρεσία του.

 

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017» και εφόσον εγκριθεί η αντίστοιχη πίστωση. 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος  (κ.Μαρία Μαυρωνά, τηλ.: 26610-87418).


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Project Manager for European co-funded projects (full time)-HELMEPA
Δημοσίευση: 28-06-2023 16:46 | Προβολές: 1234

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας