ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ en


Τμήμα Εθνομουσικολογίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων (ακαδ. έτος 2019-2020)

ShareThis
Δημοσίευση: 06-06-2019 11:02 | Προβολές: 3005
Έναρξη: 06-06-2019 |Λήξη: 18-06-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 623.5 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχουν οι προσλαμβανόμενοι), επτά (7) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει έως σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε υποψηφίων διδακτόρων είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» για το ακαδ. έτος 2019-2020, λαμβάνοντας υπόψιν α) τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου που υπηρετούσαν ως καθηγητές στο πρώην Τμήμα Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων β) τις προβλέψεις του Ν.4559/2018 γ) το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», προτείνεται η προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α. «Ηχητική Παραγωγή & Μεταπαραγωγή» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]
Β. «Οργανολογία & Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]
Γ. «Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]
Δ. «Εθνομουσικολογία & Δημιουργική Πράξη» [Χειμερινό εξάμηνο μόνο]
Ε. «Ηλεκτρονικά» [Εαρινό εξάμηνο μόνο]
ΣΤ. «Μουσική Παραγωγή για την Τηλεόραση, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]
Ζ. «Πληροφορική (εργαστήριο)» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

To αντικείμενο απασχόλησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων που θα επιλεγούν (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» και τις εν γένει ανάγκες του.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) , εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την 18η Ιουνίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Παν/μίου – (κ. Μαρία Μαυρωνά, Ιωάννου Θεoτόκη 72, 49132, Κέρκυρα - τηλ. 26610-87418 & φαξ: 26610-87433).

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017» και εφόσον εγκριθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Μαρία Μαυρωνά, τηλ.: 26610-87418).

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, ΤΚ 28200,
τηλ: 26710-92855
e-mail: gramem@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας